Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense

Friday, June 10, 2011

Shorinji Kempo: Ultimate Self Defense

 Dalam video ini Anda akan diajak oleh Sensei Mizuno (Inggris) dan Hirosi Aosaka (Perancis) mengenal teknik-teknik Shorinji Kempo. Teknik tersebut antara lain:
 • JUTSU KAMOKU
 • GOHO
  -Gedan Gaeshi
  -Tsubame Gaeshi
  -Chidori Gaeshi
  -Taiten ichi
  -Ryusui Geri
  -Uwauke Zuki
 • JUHO
  -Okuri Gote
  -Eri Juji
  -Konoha Gaeshi
  -Gyaku Gote
  -Johaku Dori
  -Oshi Nuki
  -Ippon Senage
 • EMBU
  -Embu 1
  -Embu 2
 • CHINKON & HOWA
  -Dokun
  -Zazen
  -Howa
 • SEIHO
 • KATA
  -Tenchi Ken 1
  -Tenchi Ken 2
  -Tenchi Ken 3
  -Ryuo Ken 1
  -Giwa Ken 1
  -Giwa Ken 2
  -Dantai Kata
 • RANDORI 

Harga Rp 30 Ribu

  
 

0 comments:

Post a Comment